مرور محصولات و خدمات

پلن 5
289,000 تومان ماهانه
5 گیگ رم

200 گیگ فضا

ترافیک نامحدود

مدیریت شده کامل

لایسنس دایرکت ادمین رایگان

میزبانی در ایران

پشتیبانی برنزی رایگان

20 گیگ فضای بک آپ رایگانپلن 4
229,000 تومان ماهانه
4 گیگ رم

150 گیگ فضا

ترافیک نامحدود

مدیریت شده کامل

لایسنس دایرکت ادمین رایگان

میزبانی در ایران

پشتیبانی برنزی رایگان

20 گیگ فضای بک آپ رایگانپلن 3
179,000 تومان ماهانه
3 گیگ رم

100 گیگ فضا

ترافیک نامحدود

مدیریت شده کامل

لایسنس دایرکت ادمین رایگان

میزبانی در ایران

پشتیبانی برنزی رایگان

20 گیگ فضای بک آپ رایگانپنل 2
139,000 تومان ماهانه
2 گیگ رم

80 گیگ فضا

ترافیک نامحدود

مدیریت شده کامل

لایسنس دایرکت ادمین رایگان

میزبانی در ایران

پشتیبانی برنزی رایگان

20 گیگ فضای بک آپ رایگانپلن 1
99,000 تومان ماهانه
1 گیگ رم

50 گیگ فضا

ترافیک نامحدود

مدیریت شده کامل

لایسنس دایرکت ادمین رایگان

میزبانی در ایران

پشتیبانی برنزی رایگان

20 گیگ فضای بک آپ رایگان